Aplicații

Enunțurile și rezolvarea  problemelor cu șiruri de caractere din variantele Bacalaureat 2009

Probleme Bacalaureat

1. Subiect tip II - Varianta 002 problema 5-Bacalaureat 2009

Să se scrie un program C/C++ care citeşte de la tastatură un cuvânt format din cel mult 20 de caractere, doar litere mici ale alfabetului englez. Programul determină transformarea cuvântului citit prin înlocuirea fiecărei vocale a cuvântului, cu un şir format din două caractere şi anume vocala respectivă urmată de litera mare corespunzătoare, restul literelor nemodificându-se, ca în exemplu. Programul afişează pe ecran cuvântul obţinut, pe o singură linie. Se consideră vocale literele din mulţimea {a,e,i,o,u}.
Exemplu: pentru cuvântul bacalaureat se va afişa pe ecran: baAcaAlaAuUreEaAt


2. Subiect tip II - Varianta 006 problema 5-Bacalaureat 2009

Se consideră un text cu maximum 255 de caractere în care cuvintele sunt separate prin unul sau mai multe spaţii. Primul caracter din textul citit este o literă, iar cuvintele sunt formate numai din litere mici ale alfabetului englez. Scrieţi un program C/C++ care citeşte de la tastatură textul şi îl transformă, înlocuind prima literă a fiecărui cuvânt cu litera mare corespunzătoare, restul caracterelor rămânând nemodificate. Textul astfel transformat va fi afişat pe ecran.
Exemplu: dacă de la tastatură se introduce textul: mare frig rosu se va afişa pe ecran: Mare Frig Rosu

3. Subiect tip II - Varianta 007 problema 5-Bacalaureat 2009

Se consideră un text cu maximum 255 de caractere, format din litere mici ale alfabetului englez şi spaţii. Textul conţine cel puţin o consoană. Scrieţi un program C/C++ care citeşte de la tastatură textul şi apoi determină transformarea acestuia, eliminând numai ultima consoană care apare în text, ca în exemplu. Programul va afişa pe ecran textul obţinut.
Exemplu: dacă de la tastatură se introduce textul: mare frig saci pe ecran se va afişa: mare frig sai

4. Subiect tip II - Varianta 021 problema 5-Bacalaureat 2009

Se consideră un text alcătuit din cel mult 250 de caractere, în care cuvintele sunt formate doar din litere mici ale alfabetului englez şi sunt separate prin unul sau mai multe caractere *. Scrieţi un program C/C++ care citeşte de la tastatură textul şi afişează pe ecran, pe câte o linie, toate secvenţele formate din câte două litere identice, ca în exemplu.
Exemplu: dacă textul citit este:copiii*** merg*** la*** zoo se afişează perechile alăturate.

5. Subiect tip II - Varianta 024 problema 5-Bacalaureat 2009

Scrieţi un program C/C++ care citeşte de la tastatură două şiruri de caractere formate din maximum 100 litere mici ale alfabetului englez şi afişează pe ecran cel mai lung sufix comun al celor două şiruri de caractere. Dacă cele două şiruri nu au niciun sufix comun, atunci programul va afişa pe ecran mesajul NU EXISTA.
Exemplu: pentru şirurile marina şi elena se va afişa na

6. Subiect tip II - Varianta 028 problema 5-Bacalaureat 2009

Şirul de caractere s2 este "clona" şirului de caractere s1 dacă se poate obţine din s1 prin eliminarea tuturor apariţiilor unei singure vocale. Se consideră vocală orice literă din mulţimea {a,e,i,o,u}. Scrieţi programul C/C++ care citeşte de la tastatură un cuvânt format din cel mult 20 litere mici ale alfabetului englez şi afişează pe ecran (dacă există), toate "clonele" acestui cuvânt, fiecare pe câte o linie a ecranului.
Exemplu: pentru cuvântul informatica se afişează, nu neapărat în această ordine, "clonele" scrise alăturat.
nformatca
infrmatica
informtic

7. Subiect tip II - Varianta 032 problema 5-Bacalaureat 2009

Scrieţi un program C/C++ care citeşte de la tastatură două caractere c1 şi c2 (litere distincte ale alfabetului englez), şi un text având cel mult 250 caractere (doar spaţii şi litere ale alfabetului englez), pe care îl modifică înlocuind toate apariţiile caracterului memorat în c1 cu cel memorat în c2 şi toate apariţiile caracterului memorat în c2 cu cel memorat în c1. Programul afişează pe linii separate ale ecranului atât textul iniţial cât şi textul obţinut după efectuarea înlocuirilor. 
Exemplu: dacă pentru c1 se citeşte a, pentru c2 se citeşte o iar textul citit este: hocus pocus preparatus se va afişa :
hocus pocus preparatus
hacus pacus preporotus

8. Subiect tip II - Varianta 037 problema 5-Bacalaureat 2009

Un şir cu maximum 255 de caractere conţine cuvinte separate prin unul sau mai multe spaţii. Cuvintele sunt formate numai din litere mici ale alfabetului englez. Scrieţi un program C/C++ care citeşte un astfel de şir şi îl afişează modificat, prima şi ultima literă a fiecărui cuvânt fiind afişată ca literă mare.

Exemplu: pentru şirul: maine este proba la informatica se va afişa: MainE EstE ProbA LA InformaticA

9. Subiect tip II - Varianta 039 problema 5-Bacalaureat 2009

Un şir cu maximum 255 de caractere conţine cuvinte separate prin câte un spaţiu. Cuvintele sunt formate numai din litere mici ale alfabetului englez. Scrieţi un program C/C++ care citeşte de la tastatură un astfel de şir şi îl afişează pe ecran modificat, inversând prin
oglindire doar cuvintele care încep cu vocală, ca în exemplu. Se consideră ca fiind vocale următoarele litere: a, e, i, o, u.

Exemplu: pentru şirul: maine este proba la informatica se va afişa: maine etse proba la acitamrofni

10. Subiect tip II - Varianta 040 problema 5-Bacalaureat 2009

Un şir cu maximum 255 de caractere conţine cuvinte cuvinte formate numai din litere mici ale alfabetului englez. Fiecare cuvânt este urmat de un caracter *. Scrieţi un program C/C++ care citeşte un astfel de şir şi afişează pe ecran şirul obţinut prin eliminarea tuturor apariţiilor primului cuvânt, ca în exemplu.

Exemplu: pentru şirul: bine*albine*foarte*bine* se va afişa: *albine*foarte**

11. Subiect tip II - Varianta 042 problema 5-Bacalaureat 2009

Scrieţi programul C/C++ care citeşte de la tastatură un şir de cel mult 40 de caractere, format doar din litere mici ale alfabetului englez, şi care afişează pe ecran, pe o singură linie, toate vocalele ce apar în şirul citit. Vocalele vor fi afişate în ordinea apariţiei lor în şir, separate prin câte un spaţiu, ca în exemplu. Se consideră ca fiind vocale următoarele litere: a, e, i, o, u. Dacă şirul citit nu conţine nicio vocală, se va afişa pe ecran mesajul fara vocale.

Exemplu: dacă se citeşte şirul calculator atunci pe ecran se va afişa: a u a o

12. Subiect tip II - Varianta 045 problema 5-Bacalaureat 2009

Scrieţi programul C/C++ care citeşte de la tastatură un şir de cel mult 40 de caractere, format doar din litere ale alfabetului englez, şi care afişează pe ecran toate şirurile obţinute prin eliminarea succesivă a câte unei singure litere din şirul citit, ca în exemplu. Şirurile se vor afişa câte unul pe câte o linie a ecranului.

Exemplu: dacă se citeşte şirul abbc atunci pe ecran se va afişa:
bbc
abc
abc
abb

13. Subiect tip II - Varianta 046 problema 5-Bacalaureat 2009

Se consideră un text format doar din spaţii şi litere mici ale alfabetului englez, care începe cu o literă şi care conţine cel puţin o vocală din multimea {a,e,i,o,u}. Scrieţi programul C/C++ care citeşte de la tastatură un şir cu cel mult 100 de caractere, ca cel descris mai sus şi care determină transformarea acestuia prin înlocuirea fiecărei vocale din text cu litera imediat următoare din alfabet (a se înlocuieşte cu b, e se înlocuieşte cu f ş.a.m.d.). Programul va afişa pe ecran şirul obţinut.

Exemplu: dacă şirul citit este examen de bacalaureat, după modificare se afişează: fxbmfn df bbcblbvrfbt

14. Subiect tip II - Varianta 049 problema 5-Bacalaureat 2009

Un cuvânt s, de cel mult 20 caractere, format doar din litere mici ale alfabetului englez, conţine cel puţin o consoană şi cel puţin o vocală. Scrieţi programul C/C++ care citeşte de la tastatură cuvântul s, construieşte în memorie şi afişează pe ecran cuvântul obţinut prin
eliminarea tuturor consoanelor din cuvântul s. Se consideră consoană oricare literă care nu se află în mulţimea {a, e, i, o, u}.

Exemplu: dacă se citeşte cuvântul bacalaureat, pe ecran se afişează: aaauea

15. Subiect tip II - Varianta 050 problema 5-Bacalaureat 2009

Scrieţi programul C/C++ care citeşte de la tastatură un cuvânt s de cel mult 20 litere mici ale alfabetului englez, construieşte în memorie şi afişează pe ecran cuvântul s după eliminarea primei şi a ultimei vocale. Cuvântul s conţine cel puţin două vocale şi cel puţin o consoană. Se consideră vocale literele: a, e, i, o, u.

Exemplu: dacă se citeşte cuvântul bacalaureat, pe ecran se afişează: bcalauret

16. Subiect tip II - Varianta 051 problema 5-Bacalaureat 2009

Se consideră un şir s având maximum 52 de caractere, şir ce conţine numai litere mici ale alfabetului englez şi cifre. Primul caracter al şirului este o literă mică, ultimul caracter al şirului este o cifră şi fiecare literă mică din şir este urmată de o cifră nenulă. Scrieţi un
program C/C++ care citeşte de la tastatură şirul s, apoi construieşte şi afişează pe ecran un nou şir de caractere, format numai din litere mici ale alfabetului englez, şir construit după următoarea regulă: fiecare literă mică se va repeta de atâtea ori de câte ori o indică cifra situată pe poziţia imediat următoare în şirul iniţial, ca în exemplu.

Exemplu: dacă se citeşte de la tastatură şirul a2b1f2 atunci şirul cerut este aabff

17. Subiect tip II - Varianta 052 problema 5-Bacalaureat 2009

Scrieţi un program C/C++ care citeşte de la tastatură un număr natural nenul n (n≤100), apoi n şiruri de caractere, fiecare şir având maximum 30 de caractere, doar litere mici ale alfabetului englez, şi afişează pe ecran câte dintre cele n şiruri de caractere sunt formate numai din vocale. Se consideră vocale literele a, e, i, o, u.

Exemplu: dacă n=3, iar şirurile citite sunt arc, ae, creion date alăturat, atunci programul va afişa pe ecran 1 deoarece şirul ae este format numai din vocale.

18. Subiect tip II - Varianta 055 problema 5-Bacalaureat 2009

Scrieţi un program C/C++ care citeşte de la tastatură un şir de caractere format din maximum 10 caractere, reprezentând un număr real în care partea întreagă este separată de partea zecimală prin caracterul punct. Programul afişează pe ecran valoarea obţinută prin adunarea numărului corespunzător părţii întregi şi a numărului corespunzător părţii zecimale ale datei citite.

Exemplu: dacă se citeşte de la tastatură şirul de caractere 120.456 atunci se va afişa 576, iar dacă se citeşte de la tastatură şirul de caractere 121.090 atunci se va afişa 130.

19. Subiect tip II - Varianta 058 problema 5-Bacalaureat 2009

Scrieţi un program C/C++ care citeşte de la tastatură un şir de cel mult 50 de caractere (cifre, litere ale alfabetului englez şi spaţii; şirul conţine cel puţin o literă), apoi construieşte în memorie şi afişează pe ecran şirul de caractere obţinut din şirul citit prin eliminarea tuturor caracterelor care nu sunt litere.

Exemplu: dacă se citeşte şirul: Voi lua 10 la informatica atunci se va afişa: Voilualainformatica

20. Subiect tip II - Varianta 059 problema 5-Bacalaureat 2009

Scrieţi un program C/C++ care citeşte de la tastatură un şir de cel mult 50 de caractere (litere mici şi mari ale alfabetului englez, cifre, puncte, virgule şi spaţii) şi afişează pe ecran cifra care apare de cele mai multe ori în şirul citit. Dacă şirul conţine mai multe cifre cu
număr maxim de apariţii, atunci se va afişa cea mai mică dintre acestea. Dacă şirul nu conţine cifre, se va afişa pe ecran mesajul NU.

Exemplu: dacă se citeşte şirul: Voi lua 9,5 la matematica 10 la informatica si 10 la romana atunci se va afişa cifra 0 (pentru că cifrele 0 şi 1 apar de cele mai multe ori în şir, iar 0 este cea mai mică dintre ele)

21. Subiect tip II - Varianta 060 problema 5-Bacalaureat 2009

Scrieţi un program C/C++ care citeşte de la tastatură un şir de cel mult 50 de caractere (litere mici şi mari ale alfabetului englez, cifre şi spaţii) şi afişează pe ecran litera mică cel mai des întâlnită în şirul citit. Dacă există mai multe litere mici cu număr maxim de apariţii, programul o va afişa pe prima dintre ele în ordine alfabetică. Dacă şirul nu conţine litere mici, atunci pe ecran se va afişa mesajul nu.

Exemplu: dacă se citeşte şirul: mergem la munte atunci se va afişa: e (pentru că literele e şi m apar de cele mai multe ori în şir, iar e este
prima dintre ele în ordine alfabetică).

22. Subiect tip II - Varianta 062 problema 5-Bacalaureat 2009

Scrieţi un program C/C++ care citeşte de la tastatură un text de cel mult 255 de caractere, dintre care cel puţin unul este o literă mică a alfabetului englez, şi afişează pe ecran, pe o singură linie, despărţite prin câte un spaţiu, toate literele mici ale alfabetului englez care apar în text. Fiecare literă va fi afişată o singură dată, în ordinea primei ei apariţii în text.

Exemplu: pentru textul: Calculati valoarea expresiei pe ecran se va afişa: a l c u t i v o r e x p s

23. Subiect tip II - Varianta 064 problema 5-Bacalaureat 2009

Scrieţi un program C/C++ care citeşte de la tastatură un text format din cel mult 200 de litere ale alfabetului englez, în care cuvintele sunt separate printr-un singur spaţiu şi afişează pe ecran numărul de cuvinte din textul citit, care au prima respectiv ultima literă vocală. În cazul în care în text nu există un astfel de cuvânt, se va afişa pe ecran mesajul NU EXISTA. Se consideră vocală orice literă din mulţimea {a,A,e,E,i,I,o,O,u,U}.

Exemplu: dacă textul introdus este: Eratostene a sugerat ca anii bisecti se repeta la fiecare patru ani pe ecran se va afişa: 4

24. Subiect tip II - Varianta 066 problema 5-Bacalaureat 2009

Scrieţi programul C/C++ care citeşte de la tastatură un cuvânt format din cel mult 50 de caractere, doar litere mari ale alfabetului englez, şi afişează pe ecran, fiecare pe câte o linie, toate prefixele acestuia, în ordine crescătoare a lungimilor. Un prefix de lungime k al unui
cuvânt este un subşir format din primele k caractere ale acestuia.

Exemplu: dacă se citeşte cuvântul BACALAUREAT se vor afişa prefixele:

B
BA
BAC
BACA
BACAL
BACALA
BACALAU
BACALAUR
BACALAURE
BACALAUREA
BACALAUREAT

25. Subiect tip II - Varianta 067 problema 5-Bacalaureat 2009

Scrieţi programul C/C++ care citeşte de la tastatură un cuvânt format din cel mult 50 caractere, doar litere mari ale alfabetului englez, şi afişează pe ecran, fiecare pe câte o linie, toate sufixele acestuia, în ordine crescătoare a lungimilor. Un sufix de lungime k al unui
cuvânt este un subşir format din ultimele k caractere ale acestuia.

Exemplu: dacă se citeşte cuvântul EXAMEN se vor afişa sufixele :

N
EN
MEN
AMEN
XAMEN
EXAMEN

26. Subiect tip II - Varianta 071 problema 5-Bacalaureat 2009

Scrieţi programul C/C++ care citeşte de la tastatură, separate prin Enter, două şiruri de caractere: un şir s de maximum 255 de caractere, care pot fi litere ale alfabetului englez şi spaţii, apoi un şir c de maximum 20 de caractere. Programul va înlocui în şirul s toate apariţiile şirului c cu un şir de exact aceeaşi lungime efectivă cu c, format doar din caractere *, ca în exemplu. Şirul s obţinut în urma acestei prelucrări va fi afişat pe ecran. În cazul în care c nu apare în s, programul va afişa mesajul NU APARE.

Exemplu: dacă şirul s citit este Din departare se vede tare iar c este tare atunci pe ecran se va afişa: Din depar**** se vede ****

27. Subiect tip II - Varianta 073 problema 5-Bacalaureat 2009

Scrieţi un program C/C++ care citeşte de la tastatură un număr natural n (0<n<101) şi apoi n propoziţii. Fiecare propoziţie este formată din maximum 255 de caractere care sunt numai litere mici ale alfabetului englez şi spaţii. Ştiind că fiecare propoziţie se termină cu caracterul Enter, să se afişeze pe ecran propoziţia care are cele mai puţine vocale (sunt considerate vocale caracterele a, e, i, o, u). Dacă două sau mai multe propoziţii au acelaşi număr de vocale, se va afişa ultima propoziţie, în ordinea citirii, care îndeplineşte condiţia.

Exemplu: pentru n = 4 şi următoarele propoziţii:

azi a plouat tare
a fost innorat peste tot
maine va fi soare
acum nu mai vreau sa ploua

se va afişa: maine va fi soare

28. Subiect tip II - Varianta 076 problema 5-Bacalaureat 2009

Scrieţi programul C/C++ care citeşte de la tastatură un cuvânt de maximum 20 de litere şi minimum o literă şi afişează pe ecran cuvântul citit precum şi toate cuvintele obţinute din cuvântul citit prin eliminarea primei şi a ultimei litere. Prima prelucrare se referă la cuvântul citit, iar următoarele la cuvântul rezultat din prelucrarea anterioară. Procedeul de eliminare şi afişare se va repeta până când se obţine cuvântul vid, ca în exemplu. Cuvântul iniţial şi fiecare cuvânt obţinut se va afişa pe câte o linie a ecranului.

Exemplu: dacă se citeşte cuvântul bacalaureat, se va afişa:

bacalaureat
acalaurea
calaure
alaur
lau
a

29. Subiect tip II - Varianta 077 problema 5-Bacalaureat 2009

Scrieţi programul C/C++ care citeşte de la tastatură un text de cel mult 50 de caractere, (litere mici ale alfabetului englez şi spaţii), text format din mai multe cuvinte, separate prin câte un spaţiu, şi afişează pe ecran textul obţinut din cel iniţial prin transformarea primei
litere şi a ultimei litere ale fiecărui cuvânt în majusculă, restul caracterelor rămânând nemodificate
.

Exemplu: dacă se citeşte textul azi este examen de bacalaureat, se va afişa AzI EstE ExameN DE BacalaureaT.

30. Subiect tip II - Varianta 077 problema 5-Bacalaureat 2009

Scrieţi programul C/C++ care citeşte de la tastatură un text cu cel mult 100 de caractere (doar litere mici ale alfabetului englez şi spaţii) şi un cuvânt cu cel mult 15 caractere, doar litere mici ale alfabetului englez, şi care afişează pe ecran şirul obţinut prin inserarea în
textul iniţial a caracterului ? după fiecare apariţie a cuvântului citit
. Dacă în text nu apare cuvântul citit, se va afişa mesajul NU APARE.

Exemplu: dacă se citeşte de la tastatură textul examenului examenul de bacalaureat si examenul de atestat şi cuvântul examenul se va afişa: examenului examenul? de bacalaureat si examenul? de atestat

31. Subiect tip II - Varianta 079 problema 5-Bacalaureat 2009

Scrieţi programul C/C++ care citeşte de la tastatură un text cu cel mult 100 de caractere (doar litere ale alfabetului englez şi spaţii), construieşte în memorie şi apoi afişează pe ecran şirul de caractere obţinut din şirul iniţial, în care se inserează după fiecare vocală caracterul *. Se consideră vocale literele a, e , i, o, u, A, E, I, O, U. Dacă textul citit nu conţine vocale, se va afişa mesajul FARA VOCALE.

Exemplu: dacă se citeşte de la tastatură textul Examenul de bacalaureat se va obţine şi afişa: E*xa*me*nu*l de* ba*ca*la*u*re*a*t.

32. Subiect tip II - Varianta 080 problema 5-Bacalaureat 2009

Scrieţi programul C/C++ care citeşte de la tastatură un cuvânt cu cel puţin una şi cel mult 20 de litere ale alfabetului englez, construieşte şi afişează pe ecran cuvântul obţinut prin interschimbarea primei consoane cu ultima vocală din cuvânt. În cazul în care cuvântul este format numai din vocale sau numai din consoane, programul afişează pe ecran mesajul IMPOSIBIL. Se consideră vocale literele a, e, i, o, u, A, E, I, O, U.

Exemplu: dacă se citeşte cuvântul Marmorat se va obţine şi afişa cuvântul aarmorMt

33. Subiect tip II - Varianta 093 problema 5-Bacalaureat 2009

Un şir de caractere s se numeşte "şablon" pentru un alt şir de caractere x, dacă este format din caractere din mulţimea {*, ?,#}, are aceeaşi lungime cu x şi pe fiecare poziţie din s în care apare * în x se găseşte o vocală, pe fiecare poziţie din s în care apare # în x se găseşte o consoană şi pe fiecare poziţie din s în care apare ? putem avea orice caracter în x. Se consideră vocală orice literă din mulţimea {a,e,i,o,u}.
Scrieţi programul C/C++ care citeşte de la tastatură două şiruri de caractere, de aceeaşi lungime, formate din cel mult 200 de litere mici ale alfabetului englez, şi afişează pe ecran, un şablon comun celor două şiruri citite, care conţine un număr minim de caractere ?.

Exemplu: pentru şirurile diamant şi pierdut se afişează #**#??#

34. Subiect tip II - Varianta 095 problema 5-Bacalaureat 2009

Scrieţi un program în limbajul C/C++ care citeşte de la tastatură un singur şir, format din cel mult 20 de caractere, care reprezintă numele şi prenumele unei persoane. Între nume şi prenume se află un număr oarecare de caractere spaţiu (cel puţin unul). Atât numele, cât şi prenumele, sunt formate numai din litere mici ale alfabetului englez. Programul construieşte în memorie şi afişează pe ecran un alt şir de caractere, care să conţină iniţiala prenumelui (prima literă a prenumelui), urmată de un caracter punct, de exact un spaţiu şi de numele din şirul citit iniţial. Toate literele din şirul afişat vor fi, de asemenea, litere mici.

Exemplu: dacă se citeşte şirul: popescu vasile se va construi şi apoi se va afişa pe ecran şirul v. popescu

35. Subiect tip II - Varianta 096 problema 5-Bacalaureat 2009

Scrieţi un program în limbajul C/C++ care citeşte de la tastatură două şiruri, formate fiecare din cel mult 20 de caractere. Primul şir reprezintă numele unei persoane, iar al doilea şir reprezintă prenumele aceleiaşi persoane. Atât numele cât şi prenumele sunt formate numai din litere ale alfabetului englez şi fiecare conţine cel puţin o consoană. Programul construieşte în memorie şi afişează pe ecran un al treilea şir de caractere, care conţine consoanele din prenumele citit dispuse în ordinea în care apar în prenume urmate de exact un spaţiu şi de numele citit.

Exemplu: dacă primul şir citit este Popescu, iar al doilea este Vasile se va construi şi apoi se va afişa pe ecran şirul Vsl Popescu


Morar Filip, clasa a XII-a A, Colegiul Național ”Ștefan cel Mare”, Suceava, Proiect pentru Examenul de Atestat Profesional, 2017
Creat cu Webnode
Creați un site gratuit! Acest site a fost realizat cu Webnode. Creați-vă propriul site gratuit chiar azi! Începeți